İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kurul Hakkında

Kurul Hakkında


Tıp Fakültesi lisans eğitim ve öğretiminin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Kurul, başkoordinatör, her dönemden sorumlu koordinatörler, seçmeli stajlar koordinatörü ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanından oluşur.

Kurul; Akademik takvimde yer alan mezuniyet öncesi tüm çalışmaların düzenli ve uyumlu bir biçimde yürütülmesini, her eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında bir sonraki yılın akademik takvimini belirleyerek Fakülte Kurulu’nda görüşülmek üzere Dekanlığa sunulmasını, her dönemdeki derslerin sayısını, süresini ve hangi Anabilim/Bilim dallarının ders kuruluna katılacağını saptanmasını,  önerilen ders programlarını gözden geçirerek eğitim ve öğretim programının son durumunu hazırlanmasını ve Dekanlığa sunulmasını, yetkili organlarca kabul edilen ders programlarının dağıtımını, akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ilişkin değerlendirmeleri yapılmasını, eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikleri ve ders eğitim araçları ile bunların alt yapısı hakkındaki görüş ve önerilerin Dekanlığa sunulmasını, yatay geçiş için müracaat eden adayları mevzuata ve yönetmeliklere göre değerlendirip fakülte yönetim kurulunun onayına sunulması ve benzeri görevleri yerine getirir.

Menüyü Kapat