İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Mezuniyet Öncesi Eğitimi

Tıp Doktorluğu Eğitimi - Lisans Eğitimi

Tıp Fakültesinde verilecek lisans eğitimi 6 yıllık bir süreyi kapsar. İlk üç yılda öğrenciler Temel Tıp derslerinin ve mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi tıp meslek derslerini alırlar. 4. ve 5. sınıflar staj derslerinin verildiği, 6. sınıf ise aile hekimliği/intörn eğitim programının uygulandığı sınıflardır. Fakültemizde öğrenci eğitiminin ilk üç yılında ders kurullarına dayanan entegre sistemde karma eğitim modeli uygulanmaktadır. Ayrıca, beceri eğitiminin temelleri atılmakta, bilgisayarın tıp eğitiminde ve günlük yaşamdaki kullanımına yönelik eğitim programı, sağlığı koruma ve geliştirme ve etik ve hukuk kavramları, sağlık kurumları ziyaretleri bu dönemde başlamaktadır. İlk iki yıl ağırlıklı olarak sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturacak dersler verilmektedir. İkinci yılın son kurulu ve üçüncü yılda ise patolojilere ve klinik bilimlere giriş, sistem patolojileri ele alınmaktadır. Staj eğitimi 4. ve 5. sınıflarda yürütülmekte, önceki dönemlerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin, ülkemizdeki öncelikli sağlık sorunlarının çözümünde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlayıp, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Altıncı yıl, intörnlükte temel amaç öğrencilerin gözetim altında hekimlik yapmalarıdır. Hasta bakım, tedavi ve izlemine aktif olarak katılırlar ve bu çalışmalarındaki bilgi, beceri ve tutumları ile değerlendirilirler, ayrıca teorik bilgi ölçen sınav yapılmaz.

 

Bu eğitim programıyla Tıp Fakültesi'nin temel amacı; toplumda sık görülen hastalıkları ve ölüm nedenlerini tanıyan ve tedavi edebilen, yerel ve evrensel düzeyde sağlık sorunlarına hâkim ve buna uygun çözümler üretebilen, verdiğimiz tıp eğitimi ile tıp bilimi ve toplumun sağlık gereksinimleri arasında köprü kurmayı başarabilen, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme isteği ve yeteneğine sahip, her düzeydeki sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek nitelikte, mesleksel değerler ve etik kavramları yaşamlarına taşıyabilen, toplumun tüm katmanları (meslektaşları, diğer sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları, yöneticiler vb.) ile iletişim becerisine sahip, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, kanıta dayalı karar verebilme yeterlilik ve yetkinliğine sahip, ekip çalışmasına önem vererek bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip hekimler yetiştirmektir.

Kurul hakkında bilgi için Tıklayınız.

Eğitim Kataloğu için Tıklayınız.

Tıp Fakültesi Eğitim Programı Yeterlilikleri Türkçe English

Ölçme Değerlendirme Komisyonu için Tıklayınız.

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal ÇEP için Tıklayınız.

Menüyü Kapat